Stel, uw werknemer raakt arbeidsongeschikt door een ongeval. Dit is niet alleen vervelend voor uw werknemer maar ook voor u. U bent immers als werkgever verplicht het loon van uw werknemer door te betalen en daarnaast krijgt u te maken met (extra) kosten zoals re-integratiekosten.

Indien de schuld van het ongeval bij een derde ligt, kan reeds sedert maart 1996 het doorbetaalde loon  op deze derde verhaald worden op grond van artikel 6:107a BW. Door een wetswijziging op 13 juni 2008 is het thans ook mogelijk om de kosten van re-integratie te verhalen op de aansprakelijke partij. Hoe werkt dit?

Artikel 6:107a BW

Artikel 6:107a BW kende de werkgever eerst enkel een verhaalsrecht (ook wel regresrecht genoemd) toe terzake het netto doorbetaalde loon bij arbeidsongeschiktheid wegens lichamelijk of geestelijk letsel van zijn werknemer, indien dit letsel is veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (denk aan verkeersongevallen, medische fouten etcetera). Onder het netto loon vallen ook bestanddelen als vakantietoeslag, spaarloon en doorbetaalde overuren voor zover deze op grond van de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst moeten worden uitgekeerd.

Door de wetswijziging op 13 juni 2008 kent artikel 6:107a BW de werkgever nu ook een verhaalsrecht toe terzake de gemaakte re-integratiekosten. Denkt u bij re-integratiekosten bijvoorbeeld aan de kosten van de arbodienst, vervoer, omscholing, persoonlijke hulp en aanpassingen op de werkplek.

Door genoemde wetswijziging heeft u als werkgever thans meer verhaalsmogelijkheden indien uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. De voornaamste achterliggende reden van deze wetswijziging is dat een werkgever minder terughoudend zal zijn in het nemen van de benodigde re-integratiemaatregelen als de werkgever de redelijke kosten hiervan kan verhalen op een schadeplichtige derde. De werknemer kan door deze re-integratiemaatregelen op zijn beurt weer sneller aan de slag.

Ten aanzien van de mogelijkheid tot verhaal van het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten bestaan enkele uitzonderingen. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een zogenaamde risicoaansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij een hondenbeet), dan geldt het regresrecht niet. Ook indien de aansprakelijke persoon een eigen werknemer is, geldt het regresrecht in beginsel niet. Dit is slechts anders indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de schade-veroorzakende werknemer.

De praktijk

In de praktijk maken werkgevers regelmatig geen gebruik van hun regresrecht. Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van dit regresrecht. Daarnaast is het verhalen van de vordering vaak geen eenvoudige zaak.

De aansprakelijkheid moet worden uitgezocht en vastgesteld, de aansprakelijke partij (en diens verzekeraar) moet worden getraceerd en het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval moet worden aangetoond. Over de aansprakelijkheid en over het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval bestaat vaak discussie. Om het verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid aan te tonen dient er medische informatie van de werknemer overgelegd te worden. Dit is slechts mogelijk met toestemming van de werknemer. Indien er een discussie op medisch gebied wordt gevoerd, is het advies van een medisch adviseur onontbeerlijk.

Kortom, in veel regreszaken is een specialistische aanpak vereist.

Verder doen veel werkgevers een beroep op hun ziekengeldverzekering. Doch ook indien u een ziekengeldverzekering heeft afgesloten is het zinvol om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien u een beroep doet op de ziekengeldverzekering, dient u immers het eerstvolgende jaar een hogere premie te betalen, die afhankelijk van het aantal werknemers in uw bedrijf, flink kan oplopen. Ook bestaat er vaak een eigen risico, waardoor u de eerste weken zelf opdraait voor de kosten.

De kosten

De werkgever zal mogelijk terughoudend zijn in het gebruik maken van zijn regresrecht uit angst geconfronteerd te worden met kosten van juridische bijstand.

De kosten van juridische bijstand kunnen echter in beginsel ook op de aansprakelijke partij worden verhaald. Dit is met name het geval als de aansprakelijke partij niet op het eerste verzoek betaalt, er een discussie is over de omvang van de schade en/of over het verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Vaak kost het inschakelen van een advocaat u dus niets!

Wilt u informatie over uw verhaalsmogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op met Rachel Leclercq-Hamers of met Denise Deguelle.


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Deze site maakt gebruik van Cookies. x