Artikel 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  De vennootschap:
  De naamloze vennootschap RRA N.V. handelend onder de naam RRA Advocaten

  Opdrachtgever:
  De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de vennootschap opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

  Het honorarium:
  De financiële vergoeding, exclusief verschotten en kantoorkosten, die de vennootschap voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

  Verschotten:
  De kosten die de vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend beperkt tot, voor zover van toepassing:

  a. griffierechten
  b. getuigen en deskundigen
  c. uittreksels uit de openbare registers
  d. verhaalsonderzoek, beslag en faillissementsaanvragen
  e. deurwaarders, procesadvocaten en rolwaarnemers
  f. postverzendingen en telefoongesprekken

  Kantoorkosten:
  Door de vennootschap te bepalen opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van haar kantoor-faciliteiten.

  Handelsovereenkomst:
  De overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.
   
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) en de opdrachtgever zijn bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geheel of gedeeltelijk van toepassing indien voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen de vennootschap en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeen gekomen, dan wordt het honorarium berekend volgens het tot 1 januari 1997 geldende Calculatieschema voor Advocatendeclaraties zoals destijds vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, met dat verschil dat de hoogte van het gehanteerde uurtarief gelijk is aan het basis-uurtarief conform artikel 9.2 sub a van de Richtlijnen in faillissementen en surséances van betaling van de werkgroep faillissementen van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (Recofa) dat in het desbetreffende jaar geldt.
   
 2. De vennootschap is gerechtigd, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één kalenderjaar, de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen uurtarief te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van het in artikel 9.2 sub a van de Recofa-richtlijnen genoemde basis-uurtarief, stijging van de kosten van door de vennootschap te leveren diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op energie of reststoffen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
   
 3. Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN EN ANNULERING

 1. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan de vennootschap slechts bevoegd worden vertegenwoordigd door een aan de vennootschap verbonden advocaat.
   
 2. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt dat de vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan de vennootschap verbonden advocaat.
   
 3. Indien de vennootschap in voorkomend geval ter completering van de overeenkomst een opdrachtbevestiging afgegeven heeft, wordt deze geacht de overeenkomst tussen partijen correct en volledig weer te geven, tenzij de vennootschap binnen vijf werkdagen nadien een expliciet andersluidende verklaring heeft ontvangen.
   
 4. De vennootschap is gerechtigd werkzaamheden die deel uitmaken van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens in geval van bijstand door deurwaarders of procesadvocaten. Bij het inschakelen van een derde zal door de vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
   
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
   
 6. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de vennootschap met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de vennootschap ontstane schade vergoedt.
   
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van de vennootschap uitgedrukte bedragen.

Artikel 4. KWALITEIT EN TERMIJN VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. De vennootschap bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels voor Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
   
 2. Een door de vennootschap opgegeven termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De vennootschap is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
   
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de opdracht door de vennootschap gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de vennootschap mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de vennootschap en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van informatie en bescheiden.
   
 4. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is een overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de vennootschap nodig is. De vennootschap is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de vennootschap de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 5. DECLARATIES

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de vennootschap het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
   
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
   
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de vennootschap voor de voldoening van de krachtens de opdracht aan de vennootschap te betalen bedragen een voorschot te betalen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

Artikel 6. BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de declaraties van de vennootschap te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de vennootschap is vereist.
   
 2. Betalingen dienen plaats te vinden op een op de declaratie genoemde bankrekening, tenzij anders aangeduid.
   
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden over de op de factuur vermelde hoofdsom aan de vennootschap de wettelijke rente te vergoeden.
   
 4. Indien de opdrachtgever een ondernemer is en aan diens onderneming is gefactureerd, dan wordt de opdracht geacht een handelsovereenkomst te zijn. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de vennootschap. Deze schadevergoeding bestaat uit de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie, vermeerderd met zeven procentpunten. De intrestvoet wordt halfjaarlijks aangepast. De schadevergoeding is verschuldigd met ingang van de dag dat de in lid 1 overeengekomen betalingstermijn is verstreken tot en met de dag waarop de opdrachtgever de geldsom heeft voldaan.
   
 5. De opdrachtgever is gehouden de op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door de vennootschap door het volgen van het hierboven genoemde incassotraject daadwerkelijk worden gemaakt, aan de vennootschap te voldoen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de vennootschap betaalde verschotten, zoals kosten terzake van informatie uit het bevolkingsregister / handelsregister, te vergoeden.
   
 6. De vennootschap berekent de hoogte van de onder 5 bedoelde buitengerechtelijke kosten volgens de “wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)”.

  Het staat de vennootschap in een gerechtelijke procedure vrij te stellen en zonodig te bewijzen dat de door haar werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan de hiervoor bedoelde forfaitaire bedragen, en dat de door haar gemaakte kosten redelijk zijn.

Artikel 7. OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) is tegen de risico’s van beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid. Elke aansprakelijkheid van de vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de vennootschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
   
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
   
 3. Elke aansprakelijkheid van de vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de vennootschap gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Artikel 8. GESCHILLEN

 1. De vennootschap heeft een interne kantoorklachtenregeling die kan worden geraadpleegd op www.rra.nl.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen (en die na eventuele interne behandeling niet zijn opgelost), zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Limburg.

Artikel 9. SLOTBEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2024 en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn via de website www.rra.nl te downloaden. Ze worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op diens eerste verzoek kosteloos aan hem toegezonden.
   
 2. Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap (inclusief de daaraan verbonden advocaten) en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Meer over onze aanpak


Deze site maakt gebruik van Cookies. x