Faillissement Stichting Katharina Kasper dienstbaar aan menslievende zorg

De Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft op 25 februari 2020 het faillissement uitgesproken van de volgende stichting:

Stichting Katharina Kasper dienstbaar aan menslievende zorg
statutaire zetel: gemeente Beekdaelen
Vestigingsadres: Aan de Platz 30 6451 MZ Schinveld (gemeente Beekdaelen)
KvK-nr. 59405376 https://katharina-kasper.nl/

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. P. Hoekstra, tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl)

Algemeen

De gefailleerde stichting levert wijkverpleging, jeugdzorg, wmo en dagbesteding in o.a. Schinveld, Sittard en Hoensbroek.

Er zijn momenteel 36 werknemers in dienst. Tevens maakt de stichting gebruik van 11 ZZP’ers.

Het is voor de curator op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor digitale informatie-uitwisseling, die regelmatig zal worden ververst. Ten behoeve van een snelle communicatie met de curator is tevens een mailadres opengesteld:

kk@rra.nl

Oorzaak faillissementen

De exploitatie van de gefailleerde stond onder druk door de toenemende (overheids) bezuinigingen in de gezondheidszorg en jeugdzorg. Voor de gefailleerde, als kleine zorgaanbieder die maatwerk levert in de jeugdhulp en psychiatrische zorg, was het niet meer mogelijk om kostendekkend te werken. De vergoedingen werden steeds lager, terwijl de (cao)kosten stegen. De stichting ondervond tevens moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Nadat de stichting geen contract met een zorgverzekeraar had kunnen realiseren, was zij voor de vergoedingen van de geleverde thuiszorg afhankelijk van de cliënten. Ook dit bleek niet kostendekkend. Daardoor ontstonden er achterstanden in de betaling, o.a. aan het personeel. Daarop heeft het bestuur besloten het faillissement zelf aan te vragen.

Stichting Katharina Kasper blijft voorlopig doorwerken

Alle betrokkenen zijn zich bewust van de grote belangen voor de werknemers, de ZZP’ers en vooral voor de cliënten. Daarom zal de curator elke overname-mogelijkheid van derden serieus onderzoeken.

In de tussentijd zal de dienstverlening zo veel mogelijk worden voortgezet, voorlopig gedurende drie weken. De curator bereidt samen met het bestuur een actieplan voor en zal de rechter-commissaris z.s.m. om toestemming verzoeken om dit uit te voeren.

Oproep aan overnamekandidaten

De curator roept gegadigden die serieus geïnteresseerd zijn in de overname van de activiteiten, op zich z.s.m. bij hem te melden. Dat kan via post, mail of telefoon, zoals hieronder aangegeven.

Werknemers

De arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en de gefailleerde(n) zullen na verkregen toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In de zogenaamde “opzegperiode” blijven de werknemers formeel in loondienst en zijn zij gehouden om desgevraagd werkzaamheden te verrichten, zeker nu de dienstverlening voorlopig zal worden voortgezet.

Medewerkers van de buitendienst van UWV, afdeling faillissementen, zullen de ontslagen werknemers behulpzaam zijn bij het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. UWV zal tevens zorgen voor de betaling van eventueel achterstallig salaris en salaris over de opzegperiode (voor zover van toepassing).

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunt u zich wenden tot mr. Fabienne Degens, liefst per mail op kk@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Schuldeisers

Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op kk@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Gerelateerde info

Deze site maakt gebruik van Cookies. x