Als gevolg van de voortduring van de Coronacrisis is deze week de verlengde Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid officiëel gepubliceerd (NOW-2). 

NOW-2
Het doel van de NOW-2 is, net zoals bij de NOW-1, om het in tijden van acute en zware terugval in de omzet (van ten minste 20%) voor werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. Ter ondersteuning kunnen zij op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van loonkosten.

Het kabinet heeft besloten om NOW-2 te laten gelden voor een omzetperiode van vier maanden. Te starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De NOW-2 geldt dus een maand langer dan de NOW-1. Dit geeft meer tijd en ruimte om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor deze tweede fase.

De NOW-2 bouwt – logischerwijze – voort op de NOW-1. Ten opzichte van de NOW-1 zijn in de NOW-2 wel enkele elementen gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid is voor de subsidieaanvragen op grond van de NOW-2 een volledig eigen regeling gepubliceerd.

De NOW-2 is van toepassing op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 4 maanden wegens buitengewone omstandigheden.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over deze maand. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende lasten en kosten zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Omdat is gebleken dat werkgevers meer kosten dan loonkosten hebben is bij de NOW-2 gekozen voor een forfaitaire opslag van 40% in plaats 30% uit NOW-1. Loon van individuele werknemers boven een bedrag van € 9.538 bruto per maand komt opnieuw niet voor subsidie in aanmerking.

Is er over de omzetperiode meer loon betaald dan in maart 2020? Dan wordt daarmee géén rekening gehouden. Indien je als werkgever dus ondanks de crisis en maatregelen na maart 2020 meer personeel hebt aangenomen, omdat je bijvoorbeeld kansen op uitbreiding hebt gezien, aanvaard je als werkgever zelf de risico’s.

De subsidie wordt daarbij wederom en op dezelfde wijze gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Ook nu wordt er weer met het verstrekken van voorschotten gewerkt. Een verzoek om definitieve vaststelling van een subsidieaanvraag op grond van de NOW-2 kan vanaf 15 november 2020 worden ingediend.

Extra verplichtingen voor werkgevers
Een subsidie krachtens de NOW-2 brengt voor de werkgever ook enkele uitgebreidere verplichtingen met zich mee.

De verplichting een controleerbare administratie te voeren is ten opzichte van NOW-1 ongewijzigd. 

De NOW regeling beoogt werkgelegenheidsverlies te voorkomen door te voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten die de werkgever maakt. Om die reden wordt van de werkgever verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt. Deze voorwaarde geldt ten aanzien van alle ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen.

Wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV en deze niet (of niet op tijd) in te trekken, dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Het niet nakomen van de verplichting heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon van de ontslagen werknemers wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Het loon voor de ontslagen werknemers wordt dus niet gecompenseerd.

Let echter op in geval van “grote” ontslagen (ontslag van 20 of meer werknemers) ! Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd indien de werkgever in de periode 30 mei tot en met 30 september 2020 één of meer meldingen tot collectief ontslag doet (conform de Wet Melding Collectief Ontslag) én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van UWV ontslag om bedrijfseconomische gronden aanvraagt.

Deze korting kan worden voorkomen indien de werkgever met de vakbonden (of bij gebreke daarvan met andere werknemersvertegenwoordigers zoals OR of PvT) in een periode van maximaal vier weken overeenstemming over deze ontslagen bereikt of – indien het niet lukt met de vakbonden tot overeenstemming te komen – gezamenlijk aan een commissie van de Stichting van de Arbeid is verzocht te oordelen over de vraag of het vervallen van het voorgestelde aantal arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Het uitkeren van bonussen of dividend aan bestuurder, directie of management en aan aandeelhouders is over het jaar 2020 verboden in gevallen waarin het voorschot €100.000,- of meer bedraagt of de subsidie €125.000,- of meer bedraagt. Ook het inkopen van eigen aandelen is dan niet toegestaan.

Tot slot bestaat er een inspanningsverplichting voor de werkgever om voor scholing van werknemers zorg te dragen, zodat zij beter toegerust zijn voor de toekomst.

Indien u vragen heeft over het aanvragen van een subsidie op grond van de NOW-1 of NOW-2 en/of andere vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met arbeidsrechtadvocaten Maud Murrer (m.murrer@rra.nl) en Fabienne Degens (f.degens@rra.nl).

Rechtsgebieden: Arbeidsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Deze site maakt gebruik van Cookies. x