De Coronacrisis hakt er voor veel bedrijven en ondernemers flink in. Regelmatig krijgen wij dan ook de vraag of ontslag tijdens en/of wegens de Coronacrisis mogelijk is, ook met het oog op de getroffen steunmaatregelen door het Kabinet.

Om te beginnen geldt dat ontslag ook tijdens de Coronacrisis nog altijd mogelijk is. Dat geldt voor bijvoorbeeld een ontslag in de proeftijd, maar ook voor een ontslag wegens bijvoorbeeld disfunctioneren. Ook is het voor de werkgever niet verplicht om een tijdelijk contract dat afloopt, tijdelijk of voor onbepaalde tijd voort te zetten. Verder is ook het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (wegens een beëindiging met wederzijds goedvinden) nog altijd mogelijk. Indien dergelijke ontslagen leiden tot een verlaging van de loonsom in de periode waarvoor de loonkostensubsidie krachtens de NOW is aangevraagd door de werkgever ten opzichte van de loonsom in januari 2020, kunnen deze ontslagen wel van negatieve invloed zijn op de hoogte van de definitief vast te stellen loonkostensubsidie.

Ook een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via UWV Werkbedrijf tijdens of wegens de Coronacrisis is nog altijd mogelijk. Ondanks het doel van de NOW-regeling om werkgelegenheidsverlies te voorkomen, verbiedt de NOW een ontslag op bedrijfseconomische gronden niet. UWV zal een dergelijke ontslagaanvraag gewoon in behandeling nemen. In plaats daarvan werpt de NOW daarvoor wel een drempel op: van de werkgever wordt verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt. Wanneer de werkgever deze “verplichting” niet nakomt, zal dat gevolgen hebben voor de uiteindelijk vast te stellen hoogte van de NOW-subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat (in beginsel) in januari 2020 het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Een bedrag ter hoogte van 90% van dit loon van de ontslagen werknemers plus de vermeerdering van 50% wordt (vermeerderd met de opslag van 30%), uiteindelijk in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Wél dient bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via UWV nog rekening gehouden te worden met een strengere beoordeling van de ontslagaanvraag. UWV zal in haar beoordeling van de ontslagaanvraag toetsen of het gebruik van de NOW een aannemelijk alternatief is voor het ontslag. De gedachte achter de NOW is immers dat zo veel als mogelijk arbeidsovereenkomsten in stand blijven in deze crisis. Bij de beoordeling van het al dan niet verlenen van de ontslagtoestemming gaat UWV derhalve meewegen of de werkgever al dan niet gebruik heeft gemaakt van de NOW.

  • Zo nee, dan dien je als werkgever aan te tonen/aannemelijk te maken (met financiële onderbouwing) dat het gebruik van de NOW niet genoeg zou zijn geweest om de economische gevolgen te verzachten en het ontslag te kunnen voorkomen.
  • Doe je wel een beroep op de NOW én vraag je ontslag aan, dan moet ook aannemelijk worden gemaakt dat ondanks het beroep op de NOW dat nog steeds niet genoeg is om het hoofd boven water te houden.

Al met al: de NOW heeft ook zijn weerslag op de beoordeling van ontslagverzoeken op bedrijfseconomische gronden. Het verzwaart de toets.

Indien u vragen heeft over ontslag tijdens de Coronacrisis en/of andere vragen heeft over de maatregelen van het Kabinet voor ondernemers die getroffen worden in verband met de Coronacrisis, kunt u uiteraard contact opnemen met onze arbeidsrechtadvocaten Maud Murrer (m.murrer@rra.nl) en Fabienne Degens (f.degens@rra.nl).

Rechtsgebieden: Arbeidsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Deze site maakt gebruik van Cookies. x