Dieser Inhalt ist nur in Niederländisch

Indien u als werkgever te maken krijgt met een ziekmelding van een van uw werknemers denkt u waarschijnlijk in eerste instantie aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken. Daarnaast krijgt u te maken met re-integratieverplichtingen over en weer, zeker indien de ziekte langdurig blijkt. Vaak volgt daar in de praktijk, mede als gevolg van de rechtspraak van de Hoge Raad en de invoering van de Regeling Compensatie Transitievergoeding, na twee jaar ziekte een beëindiging van het dienstverband op wegens langdurige onafgebroken arbeidsongeschiktheid.

Uit de rechtspraak blijkt dat u daarnaast als goed werkgever echter óók nog gehouden bent rekening te houden met de (eventuele) pensioenregeling van uw werknemer. Veel pensioenregelingen kennen de voorziening dat de werknemer (gedeeltelijke) premievrijstelling kan aanvragen bij het pensioenfonds ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Vaak bevat het pensioenreglement een bepaling dat een dergelijk verzoek binnen een zekere tijd ingediend moet worden en meestal is het de werknemer die een dergelijk verzoek moet indienen bij het pensioenfonds. Tóch heeft u als werkgever daarbij een belangrijke rol!

In een zaak die in 2020 werd voorgelegd aan het Gerechtshof Den Haag diende een werknemer ruim 15 jaar na het einde van zijn dienstverband alsnog een claim in omdat de werknemer de premievrijstelling niet binnen de voorgeschreven termijn had aangevraagd bij het pensioenfonds. De werknemer stelde zijn voormalig werkgever aansprakelijk voor de schade als gevolg van het mislopen van premievrije voortzetting/pensioengemis. De werkgever verweerde zich en stelde dat zij er niet van op de hoogte was dat deze melding gedaan moest worden en dat het op basis van het pensioenreglement de werknemer zélf was die de melding had moeten doen.

Het Hof is evenwel van oordeel dat het pensioenreglement weliswaar bepaalt dat de werknemer het verzoek moet doen tot premievrije voortzetting, maar dat dit in de relatie tussen werkgever en werknemer –die beheerst wordt door goed werkgeverschap- niet doorslaggevend is. Het Hof overweegt dat van een goed werkgever mag worden verwacht dat die zich er van op de hoogte stelt óf, en zo ja welke gevolgen het toekennen van een WAO-uitkering heeft voor de verdere pensioenopbouw van de werknemer. Daarbij overweegt het Hof verder dat het zo mag zijn dat van een kleine werkgever niet dezelfde deskundigheid kan worden verwacht als van een grote werkgever met een HR-afdeling, maar dat dat niet wegneemt dat kennis van de eigen arbeidsvoorwaarden ook van een kleine werkgever mag worden verwacht. Dat geldt volgens het Hof ook voor de eigen pensioenregeling. Daar kwam bij dat de werkgever ermee bekend was dat de betreffende werknemer laaggeletterd was en om die reden beperkt was in zijn mogelijkheden de gevolgen van de toegekende WAO-uitkering te onderzoeken en te overzien. Het Hof oordeelt dat indien de werkgever de werknemer had gewezen op de mogelijkheid van premievrije opbouw, zij aanneemt dat de werknemer een verzoek daartoe aan het pensioenfonds zou hebben gedaan en dat dit verzoek zou zijn toegewezen. Nu de werkgever dit niet heeft gedaan, betekent dit dat zij tekort geschoten is in de verplichtingen die gelden op grond van goed werkgeverschap ten opzichte van de werknemer. Het Hof acht de werkgever dan ook aansprakelijk voor het gemis van de werknemer aan premievrije opbouw van zijn pensioen.

Les voor de praktijk!
Deze uitspraak van het Gerechtshof Den Haag laat (eens te meer) zien dat op zowel een grote als een kleine werkgever een verregaande informatieverplichting rust jegens de werknemer.

Concreet leert deze uitspraak ons dat u als werkgever kennis dient te hebben van uw eigen pensioenregeling en ervan op de hoogte dient te zijn of deze regeling een voorziening kent ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Zorg dat u als werkgever uw werknemers daarover proactief informeert zodat de werknemer aanspraak kan maken op de hem of haar toekomende regelingen en dientengevolge geen schade lijdt en u niet aansprakelijk kan stellen uit hoofde van goed werkgeverschap.

Vragen?
Indien u vragen heeft over een arbeidsongeschikte werknemer en/of uw pensioenregeling, kunt u uiteraard contact opnemen met onze arbeidsrechtadvocate Fabienne Degens (f.degens@rra.nl) en/of onze arbeids- en pensioenrechtadvocate Maud Murrer (m.murrer@rra.nl).

 

Rechtsgebieden: Arbeitsrecht


Vorige Nachrichten

Bleiben Sie informiert

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Diese Seite nutzt Cookies. x