RRA N.V. (RRA Advocaten of RRA) verwerkt dagelijks persoonsgegevens. RRA houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. RRA respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

RRA Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. RRA is gevestigd aan de Kerkstraat 4, te (6367 JE) Ubachsberg / Voerendaal. Het KvK-nummer is 14108015. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 0031 45 562 0540 of per e-mail via info@rra.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. RRA verwerkt verschillende soorten Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Nieuwsbrieven

RRA verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen en om u te informeren over onze kennisontbijten. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Dienstverlening

Om aan u onze (juridische) diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Daarnaast moeten wij u op grond van de wet en de voor de advocatuur geldende gedragsregels identificeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de aard van de kwestie waarin RRA Advocaten u bijstaat of adviseert, kan het zijn dat RRA ook andere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld salarisgegevens. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal RRA uw gegevens aan derden verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld (gerechts)deurwaarders of notarissen.

Social Media

RRA maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Werknemers

RRA verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

RRA verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer, etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt RRA Advocaten zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Wil RRA de persoonsgegevens langer verwerken, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt RRA Advocaten uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met RRA heeft gesloten, deelt RRA uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een gerechtelijke procedure opstarten of voeren, maar bijvoorbeeld ook wanneer we een koeriersdienst een document bij u laten bezorgen. Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt RRA uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt RRA uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van RRA en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van RRA, persoonsgegevens voor RRA. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder meer geschieden door onze IT-leverancier, onze websitebeheerder, de Stichting Beheer Derdengelden Rompelberg en Ruiter Advocaten, de beheerder van het CRM-systeem, deurwaarders en notarissen. Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal RRA uw persoonsgegevens met derden delen. RRA Advocaten maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Bewaartermijn

RRA Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal RRA uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Zaakdossiers bewaren wij tot 20 jaar na afsluiting van de zaak.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

RRA Advocaten kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. RRA geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de behandeling van uw zaak en de behartiging van uw belangen nodig is. Geeft RRA Advocaten gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt RRA Advocaten hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover RRA Advocaten. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens RRA uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 • A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 • B. Recht van inzage.
  U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 • C. Recht van rectificatie.
  Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 • D. Recht op vergetelheid
  Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. RRA zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:

  - de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor RRA Advocaten deze heeft verwerkt;
  - u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  - u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  - de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  - wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.


  In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert RRA u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
 • E. Recht op beperking van de verwerking.
  Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft RRA dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 • F. U heeft er recht op dat RRA in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet RRA u informatie verschaffen over de ontvangers.
 • G. Recht van dataportabiliteit.
  Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 • H. Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door RRA Advocaten te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij RRA dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. RRA Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Mei 2018

Diese Seite nutzt Cookies. x