Onder handelsrecht rekenen wij de volgende zaken

  • Het vestigen van zekerheidsrechten, geschillen over pand- en/ of hypotheekrechten, borgstelling, hoofdelijk medeschuldenaar, levering onder eigendomsvoorbehoud, retentierecht
  • Het opstellen van een volmacht, geschillen over een gegeven volmacht
  • Handelskoop (eigendomsoverdracht, risico, levering, Incoterms, internationaal)
  • consumenten)koop en (verborgen) gebreken 
  • Eigendomsrecht, zoals problemen met beschikkingsbevoegdheid, levering en/of titel; revindicatie
  • Verbintenissenrecht, zoals tekortkoming in de nakoming van een (koop)overeenkomst, ontbinding, schadevergoeding, vernietiging van rechtshandelingen; verjaring van rechtsvorderingen, verrekening, opschorting, boetebeding
  • Verdeling van een gemeenschap
  • Onrechtmatige daad
Deze site maakt gebruik van Cookies. x